نوار طولی PVC

 نوار PVC خود را به دو صورت PVC نرم و PVC خشک ارائه می شوند: